Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Miljöpolicy

Miljöpåverkan och certifiering

Koncernen bedriver annan miljöpåverkande verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikt och tillståndsplikt föreligger enligt miljöbalken för kyl- och värmepumpanläggningar och OVK i respektive kommun. Energideklarationer är upprättade för fastigheterna.

Byggnadsfirman Lund AB certifierades 2004 enligt Sveriges Fastighetsägares FR 2000 branschanpassade kvalitets- och miljösystem. Strukturerade och regelbundna utvärderingar utförs med ständiga förbättringar i linje med de senaste regelverken. Rondering med separat elrondering, utförs löpande i fastighetsbeståndet. Prioritering av verksamhetens långsiktiga arbete är att minska energianvändningen och därmed också sänka koldioxidutsläppen samt minska koncernens kostnader. Vi arbetar löpande med energieffektivisering och har ett tydligt mål att minska våra fastigheters miljöpåverkan.

Vi utför radonmätning varje vinterhalvår för att kartlägga behovet av eventuella åtgärder. Källsortering har pågått i våra fastigheter under många år och målet är att minska mängderna med osorterat avfall från våra hyresgäster. Vår policy vid inköp av fordon och maskiner är att de ska ha miljöklassning.

Koncernens ansvarstagande innefattar att försäkra sig om att vi följer lagar och avtal, samtidigt som vi ställer krav på att leverantörer och entreprenörer ska göra detsamma.

Fastighetsägares FR2000 branschanpassade kvalitets- och miljösystem​

Byggnadsfirman Lund AB certifierades 2004 enligt Sveriges Fastighetsägares FR2000 branschanpassade kvalitets- och miljösystem. FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. De grundläggande värderingarana i FR2000 är ”nöjd kund”, ”affärsmässighet” och ”kompetens”.

FR2000 utgår från ISO-standarderna samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, men är enklare att använda eftersom delarna är integrerade i ett system. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.